Lịch công tác tuần

Liên kết ngoài

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong tháng này

Năm 2018

Cập nhật lúc : 14:04 09/10/2018  

Tuần 41 năm 2018
Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(08/10/2018)

Họp giao ban

Làm báo cáo ( Túy)

- Rà soát cơ sở vật chất các danh mục trong thiết bị còn thiếu (Nga)

Thứ Ba
(09/10/2018)

Dự giờ (Túy)

Dự giờ C1 ( Tuyền)

Học trung cấp chính trị (Nga)

Làm kế hoạch thi giáo viên ( Tuyền)

Thứ Tư
(10/10/2018)

Xây dựng quy chế khuyến học (Túy)

Làm câu hỏi thi lý thuyết giáo viên cấp trường ( Tuyền)

Làm lý thuyết tổ chức hội thi gaiso viên dạy giỏi ( Nga)

Xây dựng quy chế chuyên môn ( Túy)

Thứ Năm
(11/10/2018)

Dự giờ (Túy)

Dự giờ C2 ( Tuyền)

Học trung cấp chính trị ( Nga)

Xây dựng học tập làm theo Bác ( Túy)

Làm báo cáo cơ quan văn hóa , Duyệt chuyên môn ( Tuyền)

Thứ Sáu
(12/10/2018)

Xây dựng quy chế khuyến học ( Túy)

Làm báo cáo cơ quan văn hóa ( Tuyền)

Tổng hợp nhu cầu  cơ sở vật chất ( Nga)

Làm đề thi lý thuyết ( Túy)

Tổng hợp biên bản kiểm tra "LTLTT" ( Tuyền)

Thứ Bảy
(13/10/2018)

Sinh hoạt chuyên môn ( Túy)

Họp chuyên môn ( Tuyền)

Học trung cấp chính trị ( Nga)

Chủ Nhật
(14/10/2018)